QUY CHẾ ĐẤU THẦU
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 02:36'- 1690 Lượt xem
Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản
NỘI DUNG:

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG.. 2
Điều 1.      Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 2
Điều 2.      Giải thích, diễn giải từ ngữ. 2
Điều 3.      Kế hoạch đấu thầu. 3
Điều 4.      Các hình thức đấu thầu. 4
CHƯƠNG II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC HÌNH THỨC ĐẤU THẦU.. 5
Điều 5.      Trình tự thực hiện đấu thầu hạn chế. 5
Điều 6.      Trình tự thực hiện chào giá cạnh tranh. 7
Điều 7.      Trình tự thực hiện chỉ định thầu. 7
Điều 8.      Trình tự thực hiện mua sắm trực tiếp. 8
CHƯƠNG III. THẨM QUYỀN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU.. 9
Điều 9.      Ban chấm thầu. 9
Điều 10.    Hội đồng chọn thầu. 9
Điều 11.    Nguyên tắc làm việc của Hội đồng chọn thầu. 9
Điều 12.    Cuộc họp của Hội đồng chọn thầu. 10
Điều 13.    Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng chọn thầu. 10
Điều 14.    Thẩm quyền trong hoạt động đấu thầu. 10
CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.. 11
Điều 15.    Huỷ kết quả chọn thầu. 11
Điều 16.    Loại bỏ Hồ sơ dự thầu, Hồ sơ đề xuất 12
Điều 17.    Bảo mật hồ sơ tài liệu, thông tin. 12
Điều 18.    Tổ chức thực hiện. 12
Điều 19.    Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quy chế. 13