QUY TRÌNH MUA HÀNG VÀ BIỂU MẪU
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 02:32'- 1635 Lượt xem
Giá: 150 000 VND / 1 Văn bản

I.  MỤC ĐÍCH.. 2
II.  ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.. 2
III.  GIẢI THÍCH TỪ NGỮ.. 2
IV.  QUY ĐỊNH CHUNG 
V. NỘI DUNG QUY TRÌNH.. 2
VI.  HỒ SƠ LƯU VÀ BIỂU MẪU.. 7
VII. TÀI LIỆU LIÊN QUAN.. 7
VIII. THEO DÕI PHIÊN BẢN.. 7