QUY CHẾ MUA SẮM TÀI SẢN
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 02:31'- 1425 Lượt xem
Giá: 400 000 VND / 1 Văn bản
N​ỘI DUNG:

CHƯƠNG I  QUY ĐỊNH CHUNG.. 2
1.          Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 2
2.          Điều 2. Định nghĩa, giải thích từ ngữ.. 2
3.          Điều 3. Nguyên tắc chung. 3
 
Chương II  CHUẨN BỊ MUA SẮM... 3
4.          Điều 4. Kế hoạch mua sắm tài sản định kỳ/hàng năm.. 3
5.          Điều 5. Trình tự phê duyệt 3
6.          Điều 6. Tránh xung đột lợi ích trong mua sắm.. 4
 
Chương III  THỰC HIỆN MUA SẮM... 4
7.          Điều 7. Hình thức mua sắm tài sản. 4
8.          Điều 8. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. 5
9.          Điều 9. Ký kết hợp đồng. 5
10.       Điều 10. Nghiệm thu và bàn giao tài sản. 5
11.       Điều 11. Thanh lý hợp đồng. 6
 
Chương IV   ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.. 6
12.       Điều 12. Bảo mật hồ sơ, tài liệu, thông tin. 6
13.       Điều 13. Trách nhiệm thi hành. 6
14.       Điều 14. Xử lý vi phạm.. 6
15.       Điều 15. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế. 6