QUY CHẾ THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 01:34'- 1149 Lượt xem
Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản


Quy chế này được áp dụng cho cán bộ công nhân viên (cá nhân) ký hợp đồng lao động xác định thời hạn (từ 12 tháng trở lên) hoặc không xác định thời hạn; Đơn vị (tập thể) hoạt động từ 6 tháng trở lên của Công ty