QUY CHẾ KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Đăng ngày 25-06-2014 Lúc 12:12'- 2661 Lượt xem
Giá: 2 000 000 VND / 1 Văn bản
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG..................... 2
Điều 1: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng...................... 2
Điều 2: Giải thích từ ngữ..................... 2
Điều 3: Mục tiêu của Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ................... 2
CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH CỤ THỂ........................ 2
Điều 4: Thiết lập và duy trì hoạt động của Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ....................... 2
Điều 5: Các yêu cầu và nguyên tắc hoạt động của Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ................. 3
Điều 6: Tự kiểm tra đánh giá về Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ.................... 3
Điều 7: Trách nhiệm của Hội đồng quản trị đối với Hệ thống kiểm tra kiểm soát nội bộ............... 4
Điều 8: Trách nhiệm của Tổng giám đốc................. 4
CHƯƠNG III: BỘ PHẬN KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHUYÊN TRÁCH.................. 4
Điều 9: Tổ chức bộ máy của bộ phận kiểm tra kiểm soát nội bộ chuyên trách................. 4
Điều 10: Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm soát nội bộ............ 4
Điều 11: Quyền hạn của Phòng Kiểm soát nội bộ................... 5
Điều 12: Trách nhiệm của Nhân viên kiểm soát nội bộ............... 5
Điều 13: Phương thức kiểm tra kiểm soát nội bộ................. 5
Điều 14: Trình tự kiểm tra kiểm soát nội bộ tại Đơn vị............. 5
Điều 15: Quá trình kiểm tra kiểm soát nội bộ...................... 6
Điều 16:  Báo cáo kiểm tra kiểm soát nội bộ.................... 6
Điều 17: Phúc tra............. 6
Điều 18:  Xử lý sau kiểm tra, phúc tra.................... 7
CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH...................... 7
Điều 19: Tổ chức thực hiện................... 7
Điều 20: Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy chế…..   7