QUY TRÌNH TẠM ỨNG THANH TOÁN

Mã sản phẩm: KT002 Giá: 150 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Nhằm đảm bảo việc tạm ứng, thanh quyết toán tạm ứng và các trường hợp thanh toán, nhận thanh toán được thực hiện đầy đủ thủ tục theo các quy định Công ty, quy định pháp luật, đáp ứng nhanh chóng, kịp thời, thông suốt phục vụ các hoạt động của Công ty và hạn chế tối đa những rủi ro, thất thoát có thể xảy ra, đồng thời đảm bảo quyền lợi của Công ty và đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, kiểm soát.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng


1.           MỤC ĐÍCH.. 2
2.           PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG.. 2
3.           GIẢI THÍCH TỪ NGỮ.. 2
4.           NỘI DUNG QUY TRÌNH THANH TOÁN.. 2
4.1. Quy định chung. 2
4.1.1  Hạn mức tạm ứng. 2
4.1.2      Các trường hợp không được tạm ứng: 2
4.1.3      Thời gian quyết toán tạm ứng: 2
4.1.4      Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 3
4.1.5      Chế tài xử lý các trường hợp vi phạm: 3
4.2. Quy trình tạm ứng. 3
4.3. Quy trình thanh toán. 6
4.4.  Quy trình nhận thanh toán.10
5.           HỒ SƠ LƯU VÀ MẪU BIỂU.. 13
6.           TÀI LIỆU LIÊN QUAN.. 13
7.              THEO DÕI PHIÊN BẢN.. 13


Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán