QUY TRÌNH BÁN HÀNG VÀ BIỂU MẪU

Mã sản phẩm: BH001 Giá: 150 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy trình này quy định trình tự, thủ tục của việc bán hàng cho khách hàng nhằm đảm bảo cho việc bán hàng đúng theo những trình tự nhất định, đáp ứng nhanh chóng và kịp thời nhu cầu của khách hàng và lợi ích của Công ty.

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

I.  MỤC ĐÍCH.. 2
II.  ĐỐI TƯỢNG ĐIỀU CHỈNH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG.. 2
III.  GIẢI THÍCH TỪ NGỮ.. 2
IV.  QUY ĐỊNH CHUNG ................
V. NỘI DUNG QUY TRÌNH.. 2
VI.  HỒ SƠ LƯU VÀ BIỂU MẪU.. 7
VII. TÀI LIỆU LIÊN QUAN.. 7
VIII. THEO DÕI PHIÊN BẢN.. 7
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán