HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN

Mã sản phẩm: HD002 Giá: 100 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Nhằm hướng dẫn về cơ chế phân quyền, ủy quyền trong công tác quản l‎ý, điều hành, kinh doanh của Công ty .

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng

1.         Phân quyền : là cơ chế phân công, phân cấp, giao quyền được thực hiện bằng văn bản (ngoài phạm vi ủy quyền) của các cấp quản lý trong bộ máy tổ chức và điều hành Công ty để chủ thể được phân công, giao quyền thực hiện nhiệm vụ quyền hạn hoặc quyết định một số vấn đề trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được phân công, phân cấp hoặc theo chức danh/vị trí công tác.
2.       Ủy quyền : là việc chuyển giao quyền từ một chủ thể (Người ủy quyền) sang một chủ thể khác (Người được ủy quyền) bằng một văn bản ủy quyền mà qua đó Người được ủy quyền sẽ đại diện cho Người ủy quyền thực hiện một/một số giao dịch dân sự hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn vì lợi ích của Người ủy quyền trong phạm vi và thời hạn ủy quyền nhất định được quy định trong văn bản ủy quyền.
3.     Vắng mặt : là việc CB-CNV nghỉ phép, đi công tác hoặc vì lý do khác dẫn đến không thể thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình tại Công ty từ 01 ngày làm việc trở lên.
Trưởng Phòng ban:  là Trưởng phòng nghiệp vụ trực thuộc (Tổng) Giám đốc.
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán