Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

BIỂU MẪU TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Mã sản phẩm: HD001
Giá : 1 200 000 VND
Bộ biểu mẫu đầy đủ các tình huống xảy ra tại Đại hội đồng cổ đông, giúp người làm công tác tổ chức Đại hội cổ đông không phải lo lắng về các biểu mẫu như tờ trình, bầu cử, sửa đổi điều lệ....

Đặt hàng Chi tiết

HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN VÀ ỦY QUYỀN
Mã sản phẩm: HD002
Giá : 100 000 VND
Nhằm hướng dẫn về cơ chế phân quyền, ủy quyền trong công tác quản l‎ý, điều hành, kinh doanh của Công ty .

Đặt hàng Chi tiết

QUY ĐỊNH THỂ THỨC TRÌNH BÀY VĂN BẢN
Mã sản phẩm: HD003
Giá : 300 000 VND
Quy định này quy định về hình thức, thể thức, kỹ thuật trình bày đối với các loại văn bản của Công ty.

Đặt hàng Chi tiết

 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán