QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Mã sản phẩm: QT002 Giá: 300 000 VND / 1 Văn bản Địa điểm bán : N/A Quy chế này nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến quản lý vốn, nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chế độ kế toán, kiểm toán. Quy định trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ Ban/ Bộ phận và CBCNV trong công tác quản lý tài chính của Công ty .

Đánh giá : 0 điểm 1 2 3 4 5

Chia sẻ :
Đặt hàng :   Đặt hàng


Chương I. 3
QUY ĐINH CHUNG.. 3
Điều 1. Mục đích và phạm vi áp dụng. 3
Điều 2. Giải thích từ ngữ. 3
Điều 3. Hình thức hoạt động. 3
Chương II. 3
VỐN – QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN.. 3
Điều 4. Vốn hoạt động của Công ty. 3
Điều 5. Mục đích, nguyên tắc và yêu cầu sử dụng vốn. 4
Điều 6. Quản lý khoản nợ phải trả. 4
Điều 7. Đầu tư vốn ra ngoài Công ty. 4
Chương III. 5
TÀI SẢN – QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN.. 5
Điều 8. Kiểm kê, đánh giá lại tài sản. 5
Điều 9. Khấu hao tài sản cố định. 5
Điều 10. Tổn thất tài sản. 5
Điều 11. Cho thuê, thế chấp, cầm cố, chuyển nhượng/ bán, thanh lý tài sản. 6
Điều 12. Trích lập các khoản dự phòng. 6
Điều 13. Quản lý tiền và các khoản tương đương tiền. 6
Điều 14. Quản lý các khoản nợ phải thu. 6
Điều 15. Quản lý công nợ tạm ứng. 6
Điều 16: Quản lý hàng tồn kho. 7
Điều 17: Thành lập các Hội đồng chuyên trách. 7
Chương IV.. 7
DOANH THU – CHI PHÍ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH.. 7
Điều 18. Doanh thu và thu nhập khác. 7
Điều 19. Nguyên tắc, điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu. 8
Điều 20. Chi phí 8
Điều 21. Quản lý chi phí 8
Chương V.. 9
LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ.. 9
Điều 22. Lợi nhuận của Công ty. 9
Điều 23. Phân phối lợi nhuận. 9
Điều 24. Nguyên tắc sử dụng các quỹ. 9
Chương VI. 10
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN – THỐNG KÊ VÀ KIỂM TOÁN.. 10
Điều 25. Chế độ kế toán – thống kê. 10
Điều 26. Kiểm toán. 10
Điều 27. Công khai tài chính. 10
Điều 28. Công tác kế toán quản trị 10
Điều 29. Chế độ lưu giữ tài liệu liên quan. 11
Chương VII. 11
KẾ HOẠCH VÀ KIỂM TRA, THANH TRA TÀI CHÍNH.. 11
Điều 30. Kế hoạch ngân sách. 11
Điều 31. Kiểm tra, thanh tra tài chính. 11
Chương VIII. 11
TRÁCH NHIỆM CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG.. 11
Điều 32. Trách nhiệm của HĐQT. 11
Điều 33. Trách nhiệm của Tổng giám đốc. 11
Điều 34. Trách nhiệm của Kế toán trưởng. 12
Chương IX.. 12
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.. 12
Điều 35. Trách nhiệm thi hành. 12
Điều 36. Xử lý vi phạm.. 12
Điều 37. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế và hiệu lực thi hành. 12
Số ký tự được gõ là 250
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán