Giỏ hàng

Hỗ trợ tư vấn

Vietcoso
0939.24.86.89

QUY CHẾ ĐẤU THẦU
Mã sản phẩm: QT001
Giá : 300 000 VND
Quy chế này quy định về trình tự, thủ tục đấu thầu và trách nhiệm của CBCNV, Đơn vị thuộc Công ty có liên quan đến hoạt động đấu thầu.

Đặt hàng Chi tiết

QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Mã sản phẩm: QT002
Giá : 300 000 VND
Quy chế này nhằm điều chỉnh các hoạt động liên quan đến quản lý vốn, nguồn vốn, tài sản, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh, phân phối lợi nhuận, chế độ kế toán, kiểm toán. Quy định trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Phòng/ Ban/ Bộ phận và CBCNV trong công tác quản lý tài chính của Công ty .

Đặt hàng Chi tiết

MIỄN PHÍ: ĐIỀU LỆ CTY CỔ PHẦN
Mã sản phẩm: MP4
Giá : 1 VND
Mẫu điều lệ công ty cổ phần: MIỄN PHÍ

Đặt hàng Chi tiết

1 2  Trang sau
 

Danh mục văn bản

Hướng dẫn thanh toán