THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

======================

Mô tả dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ:

VIETCOSO thực hiện dịch vụ tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, chúng tôi dùng công cụ ngân hàng câu hỏi khảo sát hệ thống kiểm soát nội bộ (300 - 400 câu hỏi) từ chiến lược, quy chế tổ chức, sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, quy trình 6 nhân tố trong doanh nghiệp (mua hàng, bán hàng, kế toán, tài chính, lõi dịch vụ (ngành chính), quản lý nhân sự) cùng 26 điểm kiểm soát tổ chức hệ thống kiểm soát của COSO (ICI - Mỹ), sau khảo sát chúng tôi đưa ra các lỗ hỏng hệ thống và rủi ro có thể gặp phải.

Dịch vụ 
tư vấn thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ gồm:

- Khảo sát và phỏng vấn nhân sự các phòng ban (400 câu hỏi - 26 điểm kiểm soát)
 
- Bộ báo cáo đánh giá hệ thống kiểm soát (lỗ hỏng hệ thống - rủi ro gặp phải)
 
- Hướng dẫn và xây dựng lấp các lỗ hỏng hệ thống thông qua hệ thống văn bản nội bộ (quy trình, quy chế) (lưu ý chúng tôi không triển khai như các tổ chức ISO, nếu doanh nghiệp đã có ISO chúng tôi sẽ chuẩn hóa các hoạt động kiểm soát vào quy trình).
 
- Hướng dẫn áp dụng quy trình

- Đánh giá tính tuân thủ các quy trình trong hoạt động doanh nghiệp (Dịch vụ này là kiểm toán nội bộ của chúng tôi, nếu doanh nghiệp có nhu cầu).

CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIETCOSO
 

Hot!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KIẾN THỨC