DỊCH VỤ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

======================

Kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá, xác nhận:

- Tính phù hợp, hiệu quả của hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống kế toán, hệ thống kiểm soát nội bộ; 

- Chất lượng, độ tin cậy đối với thông tin kinh tế, tài chính của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và hoạt động của đơn vị; 

- Tính hiệu quả của các hoạt động kinh tế, phát hiện những sơ hở, yếu kém và đề xuất các giải pháp cải tiến, hoàn thiện.


1. Quy trình thực hiện:

- Ký hợp đồng dịch vụ;
Lên đề cương kiểm tra chi tiết;
- Thông báo đến đơn vị được kiểm tra và Yêu cầu cung cấp tài liệu (thông qua Ban lãnh đạo);
- Thực hiện kiểm tra tại đơn vị;
- Lập Biên bản kiểm tra, tổng hợp các ghi nhận, kiến nghị, tư vấn;
- Thông qua Biên bản với đơn vị được kiểm tra;
- Gửi Biên bản đến Ban lãnh đạo (bản in và đóng cuốn);
- Thực hiện hậu kiểm (phúc tra) tình hình thực hiện các kiến nghị (nếu Ban lãnh đạo yêu cầu).


2. Các công việc thực hiện:

a.    Kiểm tra đánh giá Hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

 -      Thu thập hệ thống văn bản quản lý nội bộ doanh nghiệp, soát xét các văn bản nội bộ theo tiêu chuẩn COSO quốc tế:  Môi trường kiểm soát, Đánh giá rủi ro, Hoạt động kiểm soát, Thông tin – Truyền thông, Giám sát.
-      Kiểm tra tuân thủ các Quy định, Quy trình, Quyết định, văn bản thông báo…
-      Đưa ra các kiến nghị cải tiến, hoàn thiện, chỉnh sửa.
 
b.    Kiểm tra Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị (nếu có)
 
-      Kiểm tra các khoản mục trọng yếu Báo cáo tài chính nhằm đánh giá tính tuân thủ theo quy định Pháp luật (Khoản mục tiền, ngân hàng, phải thu phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, các khoản thuế nhà nước, vay, vốn chủ sở hữu, doanh thu, giá vốn, chi phí bán hàng, quản lý, kết chuyển lợi nhuận).
-      Các kết quả, nhận xét, kiến nghị.
 

3. Biên bản kiểm tra:
 
- Ghi nhận hiện trạng của các Phòng ban doanh nghiệp;
- Nhận định các vi phạm, tư vấn các giải pháp hoàn thiện;
- Biên bản được ký xác nhận bởi đơn vị được kiểm tra
.
- Biên bản tổng hợp đánh giá tư vấn gửi cho lãnh đạo doanh nghiệp.


CÔNG TY TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VIETCOSO


Hot!

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

KIẾN THỨC